Τεχνικός Ηλεκτρονικών & Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών

digitalManufacturingΠεριγραφή επαγγέλματος

 Ο απόφοιτος της ειδικότητας  Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων,  Εγκαταστάσεων μπορεί να εργαστεί σαν μέλος ομάδας ή αυτόνομα ή σαν υπάλληλος σε:

 • Βιομηχανία ή βιοτεχνία ή εταιρεία συναρμολόγησης Η/Υ.
 • Τεχνική εταιρεία ή συνεργείο εγκατάστασης συστημάτων Η/Υ και δικτύων.
 • Τεχνική εταιρεία εγκατάστασης δομημένων καλωδιώσεων για δίκτυα Η/Υ.
 • Υπολογιστικά κέντρα μικρών ή μεγάλων εταιρειών ή παροχές υπηρεσιών του διαδικτύου.
 • Καταστήματα πώλησης η/υ και δικτυακών προϊόντων.
 • Σε τεχνικές υπηρεσίες του Δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα που απασχολούνται με συντήρηση και επισκευή υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων.

Επαγγελματικά Καθήκοντα :

Τα κύρια και ειδικά επαγγελματικά καθήκοντα του αποφοίτου της ειδικότητας   Τεχνικός  Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων   είναι:

Συναρμολογεί, εγκαθιστά και ελέγχει την λειτουργία Η/Υ και περιφερειακών συσκευών και δικτύων :

 • Επιλέγει τα κατάλληλα δομικά στοιχεία για τη συναρμολόγηση ενός Η/Υ και
 • Συναρμολογεί τα μέρη του Η/Υ.
 • Εκτελεί τη διαδικασία εγκατάστασης (SET-UP) των μερών του Η/Υ.
 • Εγκαθιστά το λειτουργικό σύστημα.
 • Κατανοεί και εκτελεί με ακρίβεια τις οδηγίες του κατασκευαστή ή προϊσταμένου του για την τοποθέτηση των απαραίτητων υλικών.
 • Εγκαθιστά σκληρούς δίσκους , οδηγούς CD-ROM, οδηγούς δισκετών, κ.λπ.
 • Εγκαθιστά κάρτες επέκτασης (γραφικών -ήχου, κ.λπ.)
 • Συνδέει περιφερειακά του Η/Υ (οθόνη, εκτυπωτή, Fax modem, skanner, plotter, κ.λπ.)
 • Δηλώνει περιφερειακές συσκευές στο υπολογιστικό σύστημα και εγκαθιστά τους απαραίτητους οδηγούς.
 • Συνδέει όργανα μέτρησης και καταγραφής στον Η/Υ.
 • Εγκαθιστά Η/Υ στο χώρο εργασίας, ελέγχοντας πρώτα την καταλληλότητα των γραμμών ρεύματος και των γραμμών δεδομένων.
 • Εγκαθιστά κάρτες δικτύου και modem.
 • Θέτει  σε λειτουργία και ελέγχει τον Η/Υ ή το δίκτυο που εγκατέστησε. Εκτελεί διαγνωστικά προγράμματα ελέγχου του υλικού και πραγματοποιεί δοκιμαστικούς ελέγχους.
 • Συνδέει τους υπολογιστές σε δίκτυο, ελέγχοντας πρώτα την καταλληλότητα των  γραμμών μετάδοσης δεδομένων, την καταλληλότητα του τύπου modem και των καρτών δικτύου.
 • Ενημερώνει τον πελάτη για τον τρόπο χρήσης του Η/Υ ή του Δικτύου.

Προχωρεί σε διάγνωση, συντήρηση και επισκευή βλαβών Η/Υ, περιφερειακών και δικτύων:

 • Προβαίνει σε έλεγχο για τη διαπίστωση και τον εντοπισμό της βλάβης.
 • Αποκαθιστά βλάβες που έχουν εντοπισθεί.
 • Εισηγείται την προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών  ή αναλώσιμων υλικών.
 • Πραγματοποιεί περιοδικά συντήρηση σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών ή του προϊσταμένου του και αντικαθιστά τα αναλώσιμα υλικά.
 • Αποθηκεύει αναλώσιμα, υλικά, ανταλλακτικά, εργαλεία και συσκευές.

Εγκαθιστά Δομημένες Καλωδιώσεις για Δίκτυα Υπολογιστών:

 • Επιλέγει τα απαραίτητα καλώδια για την εγκατάσταση των δικτύων και τα κατάλληλα στοιχεία σύνδεσης με τους Η/Υ και τερματισμούς.
 • Τοποθετεί σωστά τις καλωδιώσεις στα σωστά μήκη και τους κατάλληλους τερματισμούς και μετά κάνει ομαδοποίηση σε ειδικά προστατευμένους χώρους.
 • Συνδέει τις καλωδιώσεις δομημένα στους κατανεμητές σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια.
 • Ελέγχει τις καλωδιώσεις και τις συνδέσεις τους.

Κάνει τις εγκαταστάσεις και ρυθμίσεις προγραμμάτων που είναι απαραίτητες για την καλύτερη απόδοση απλών Η/Υ, συνδέσεις περιφερειακών ή Δικτύων (Λειτουργικά συστήματα, αυτοματισμοί γραφείου, εγκατάσταση πακέτων, υποστήριξη χρηστών):

 • Εγκαθιστά το λειτουργικό σύστημα του Η/Υ, τους οδηγούς των περιφερειακών  ή το λειτουργικό σύστημα του Δικτύου. (Διαμορφώνει  δικαιώματα στο Δίκτυο, εγκαθιστά εφαρμογές δικτύου, κ.λπ.)
 • Εκτελεί τις απαραίτητες ρυθμίσεις στα προγράμματα ώστε να ανταποκρίνονται αποδοτικότερα στο περιβάλλον εργασίας και ελέγχει την καλή συμπεριφορά τους στις συνθήκες εργασίας.
 • Προβαίνει στις απαραίτητες προσαρμογές των προγραμμάτων όταν γίνεται τροποποίηση  του περιβάλλοντος ή αλλαγή δικαιωμάτων χρηστών.
 • Ενημερώνει τους χρήστες για τα βασικά στοιχεία του λειτουργικού περιβάλλοντος του συστήματος και τις ρυθμίσεις που έκανε.
 • Χειρίζεται προγράμματα διαχείρισης του Διαδικτύου κα ρυθμίζει τον Η/Υ στα παραπάνω προγράμματα

 Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνικού Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων

Νομοθεσία:  Ν 4254/2014, άρθρο 1  παρ. Η2 (ΦΕΚ 85/07.04.2014, τ.’ Α’.)

Δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος για εργασίες ως:

 1. Χειριστής auto cuesteve-jobs_1920x1080_91956
 2. Τεχνικός Δικτύου Εκπομπής (RF)
 3. Τεχνικός Ροής Προγράμματος
 4. Τεχνικός Ρύθμισης Εικόνας
 5. Ηλεκτρονικός Ραδιοζεύξεων
 6. Χειριστής Κονσόλας Μίξης Εικόνας
 7. Τεχνικός Μεταγραφών
 8. Μηχανικός Τηλεόρασης – Master Control

Δυνατότητα εισαγωγής στα Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ανώτερες  Στρατιωτικές  Σχολές Υπαξιωματικών,  Σχολές  Αστυφυλάκων και  Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις.

Μαθήματα:

Β’ τάξη                                         ( Θ : θεωρία   -   Ε : εργαστήρια )

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Βασικά Ηλεκτρονικά

3Θ + 3Ε

2.

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

3Θ + 3Ε

3.

Εισαγωγή στις επικοινωνίες και στα υπολογιστικά συστήματα

2Θ+3Ε

4.

Ηλεκτρονικές  Διατάξεις

5.

Ηλεκτρονικές κατασκευές

6.

Αγγλικά Ειδικότητας

Σύνολο:

23 ώρες

Πηγή:   ΦΕΚ 1053/05.06.2015 τεύχος Β

 Γ’ τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Τεχνολογία Δικτύων και Επικοινωνιών

2.

Ψηφιακά Συστήματα

3.

Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Συστημάτων

4.

Δίκτυα Υπολογιστικών Συστημάτων

5.

Διαχείριση, Εγκατάσταση και Συντήρηση Ηλεκτρονικών Συστημάτων   και Δικτύων Συστημάτων

1Θ +4Ε

6.

Ηλεκτρονικές Μετρήσεις και       Συστήματα Ασφαλείας

1Θ +2Ε

Σύνολο:

23 ώρες

Πηγή:   ΦΕΚ 1053/05.06.2015 τεύχος Β