Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών

Hybrid-satellite-and-common-carrier-network-diagram1Περιγραφή Επαγγέλματος:

Ο τεχνικός δικτύων μπορεί να διαχειρίζεται ένα τεράστιο όγκο πληροφοριών και γνώσεων. Οι γνώσεις που έχει αποκτήσει συνδυάζουν την επιστήμη της πληροφορικής, ειδικότερα το χώρο του Internet, με τη διοίκηση μεγάλων και πολύπλοκων συστημάτων. Σε μια εποχή όπου η εξέλιξη του διαδικτύου είναι ραγδαία, τα δίκτυα Intranets και Extranets αναπτύσσονται σε μεγάλο βαθμό, ο τεχνικός δικτύων μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο, στην εύρυθμη λειτουργία και την ανάπτυξη κάθε επιχείρησης ή οργανισμού.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας  Τεχνικός  Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών μπορεί να εργαστεί σαν μέλος ομάδας ή αυτόνομα ή σαν υπάλληλος σε:

 • Βιομηχανία ή βιοτεχνία κατασκευής, συναρμολόγησης, συντήρησης και επισκευής ηλεκτρονικών συσκευών καταναλωτικού χαρακτήρα, ή ραδιοτηλεοπτικών συσκευών οικιακής χρήσης (όπως  στερεοφωνικών συστημάτων, τηλεοράσεων, δεκτών ραδιοφωνίας, τηλεφωνίας, κ.λπ.).
 • Εταιρεία ή εργαστήριο επισκευής ή και εγκατάστασης συσκευών ήχου και εικόνας, καθώς και εγκατάστασης κεντρικών κεραιών (επίγειων ή/και δορυφορικών) τηλεόρασης.
 • Σε καταστήματα πώλησης ηλεκτρονικών συσκευών ήχου και εικόνας, καθώς και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων πάσης φύσεως.
 • Σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς.
 • Σε εταιρεία σταθερής και κινητής τηλεφωνίας.

 Επαγγελματικά καθήκοντα:

Το επάγγελμα του Ηλεκτρονικού της ειδικότητας  Τεχνικός  Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών  περιλαμβάνει τα εξής κύρια και ειδικά επαγγελματικά καθήκοντα:

.Αναγνωρίζει, διαβάζει, κατασκευάζει και ελέγχει με βάση κατάλληλες οδηγίες απλά ηλεκτρονικά κυκλώματα, που αποτελούν τμήμα ευρύτερων ηλεκτρονικών διατάξεων, χρησιμοποιώντας αναλογικά και ψηφιακά εξαρτήματα καθώς και διατάξεις μηχανουργικής τεχνολογίας:

 • Διαβάζει το ηλεκτρονικό διάγραμμα απλών κυκλωμάτων και τα αντίστοιχα κατασκευαστικά δεδομένα (data sheets)
 • Αναγνωρίζει τα επιμέρους εξαρτήματα, που αποτελούν  το κύκλωμα και τα επιλέγει για την συναρμολόγηση ή επισκευή του κυκλώματος.
 • Ελέγχει τη λειτουργικότητα του κυκλώματος.
 • Αναγνωρίζει τις βαθμίδες των συσκευών και των μηχανημάτων και μπορεί να προβαίνει στην αντικατάσταση τους όταν αυτό απαιτείται.

 Ελέγχει και συντηρεί ηλεκτρονικές οικιακές και καταναλωτικού χαρακτήρα συσκευές. Επίσης ανιχνεύει και επισκευάζει τις βλάβες τους:

 • Μπορεί να αποκαλύψει το εσωτερικό του μηχανήματος και χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα διαγνωστικά μηχανήματα να εντοπίσει και να προβεί σε πρώτη εκτίμηση της βλάβης.
 • Συντηρεί τη συσκευή και αποκαθιστά την βλάβη.
 • Ενημερώνει τον πελάτη για την βλάβη  και για τον περαιτέρω χειρισμό της συσκευής.

Εγκαθιστά, ρυθμίζει και συντηρεί ραδιοτηλεοπτικές συσκευές καταναλωτικού χαρακτήρα:

 • Εγκαθιστά κάθε εμπορική και καταναλωτικού χαρακτήρα ραδιοτηλεοπτική συσκευή, προβαίνοντας στις απαραίτητες ηλεκτρολογικές  ή άλλες συνδέσεις και εφαρμογές.
 • Μπορεί να συντηρεί και να συμβουλεύει  τον ιδιοκτήτη για την χρήση και τους αναγκαίους χειρισμούς.

Τοποθετεί, ρυθμίζει, ελέγχει, συντηρεί και επισκευάζει εγκαταστάσεις κεραιών επίγειας ή και δορυφορικής λήψης κατόπιν οδηγιών:

 • Διαβάζει και αντιλαμβάνεται  τα χαρακτηριστικά του δορυφόρου που είναι απαραίτητα για την εγκατάσταση, στην οποία θα προβεί (κατεύθυνση δορυφόρου, ισχύς, πόλωση δέσμης, κ.λπ.)
 • Επιλέγει, τοποθετεί, ρυθμίζει και ελέγχει  εγκαταστάσεις κεραιών επίγειας ή και δορυφορικής λήψης.
 • Συντηρεί και επισκευάζει τις παραπάνω συσκευές, πάντοτε με την κατάλληλη καθοδήγηση.
 • Μπορεί να συντονίσει το δορυφορικό δέκτη και να εξηγεί στον πελάτη τη χρήση του.
 • Χρησιμοποιεί το πεδιόμετρο και επιλέγει την κατάλληλη κεραία.
 • Μπορεί να τοποθετεί την κεραία είτε είναι επίγειας λήψης είτε δορυφορικής, εξασφαλίζοντας το σωστό προγραμματισμό (για επίγεια και για τη δορυφορική) και κλίση (για τη δορυφορική).
 • Μπορεί να συνδέει την κεραία με τον δορυφορικό δέκτη (RF tuner) και τον δορυφορικό με τον τηλεοπτικό δέκτη επιλέγοντας και χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εξαρτήματα όπως : ενισχυτή, καλώδιο, διακλαδωτή, ενδιάμεσες και τερματικές πρίζες.
 • Επισκευάζει τις βλάβες της κεραίας ή του tuner, εφόσον είναι εφικτό.

 Μπορεί να εργασθεί σε ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς στην παραγωγή και μετάδοση του ραδιοτηλεοπτικού σήματος

 • Βοηθάει τον χειριστή (ως  βοηθός χειριστής) των μηχανημάτων Εγγραφής, Επεξεργασίας και Μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων.
 • Μπορεί με κατάλληλη μετεκπαίδευση να αποκτήσει  τη επάρκεια για χειρισμό, ρύθμιση και απλή ημερήσια συντήρηση των παραπάνω μηχανημάτων.

Συντάσσει οικονομικές και τεχνικές εκθέσεις εφόσον του ζητηθεί.

Συνθήκες Εργασίας:

Εργάζεται σε περιβάλλον γραφείου χρησιμοποιώντας Η/Υ. Η πολύωρη απασχόληση μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή ενδέχεται να προκαλέσει διάφορες παθολογικές καταστάσεις, οι επιδράσεις των οποίων δεν έχουν ακριβώς προσδιοριστεί. Πάντως, αν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα (π.χ. φίλτρα, γυαλιά) περιορίζονται οι συνέπειες.
Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:

Απαιτείται να παρακολουθεί τις εξελίξεις στις νέες τεχνολογίες, να είναι μεθοδικός, οργανωτικός, συνεπής και συνεργάσιμος.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

Για τους αποφοίτους δημοσίων και ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. αναγνωρίζεται το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ως τυπικό προσόν για διορισμό στο Δημόσιο βάσει του Π.Δ. 50/2001 που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 39, τόμος Α’ στις 5-3-2001 και του Π.Δ.347/2003, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ.115, τόμος Α’ στις 31-12-2003 (Εγκ.ΔΟΑ/Φ13/1873, Παράρτημα Γ’). Επίσης γίνεται μοριοδότηση των κατόχων διπλώματος του Ο.Ε.Ε.Κ. σε διαγωνισμούς μέσω του Α.Σ.Ε.Π. με 150 μονάδες βάσει του άρθρου 8 του Ν. 3051/2002, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 220, τόμος Α’, στις 20-9-02. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται, εκδίδεται από την κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η μόνιμη κατοικία του αιτούντος.

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνικού  Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

Νομοθεσία:   Ν 4254/2014, άρθρο 1  παρ. Η2 (ΦΕΚ 85/07.04.2014, τ.’ Α’.)

Δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος για εργασίες ως:

 1. Χειριστής auto cueMONTER940X243Τεχνικός Δικτύου Εκπομπής (RF)
 2. Τεχνικός Ροής Προγράμματος
 3. Τεχνικός Ρύθμισης Εικόνας
 4. Ηλεκτρονικός Ραδιοζεύξεων
 5. Χειριστής Κονσόλας Μίξης Εικόνας
 6. Τεχνικός Μεταγραφών
 7. Μηχανικός Τηλεόρασης – Master Control

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:

Μπορεί να εργαστεί σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, σε μηχανογραφικά κέντρα, σε μικρές ή μεγάλες ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις, σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς και ιδρύματα, σε μεγάλα ξενοδοχεία, στη δημιουργία κόμβων Internet, σε επιμελητήρια, ΔΕΚΟ, και σε τμήματα προβολής επιχειρήσεων μέσω του Διαδικτύου. Οι προοπτικές εργασίας διαγράφονται θετικές.

. Δυνατότητα εισαγωγής στα Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ανώτερες  Στρατιωτικές  Σχολές Υπαξιωματικών,  Σχολές  Αστυφυλάκων και  Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις.

 

Μαθήματα Β’ τάξη                                           Ώρες Μαθήματα  Γ’ τάξη                                          Ώρες
Βασικά Ηλεκτρονικά 3Θ + 3Ε Τεχνολογία Δικτύων και Επικοινωνιών
Ψηφιακά Ηλεκτρονικά 3Θ + 3Ε Ψηφιακά Συστήματα
Εισαγωγή στα Δίκτυα και τις Επικοινωνίες 2Θ+3Ε Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Συστημάτων
Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιακών  στοιχείων Διαχείριση και Εγκατάσταση Δικτύων
Ηλεκτρονικές κατασκευές Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα  – Εφαρμογές Τηλεματικής 1Θ+4Ε
Αγγλικά Ειδικότητας Συστήματα Ελέγχου και Ασφάλειας 1Θ +2Ε
Σύνολο: 23 ώρες Σύνολο: 23 ώρες

( Θ : θεωρία   -   Ε : εργαστήρια )               Πηγή:   ΦΕΚ 1053/05.06.2015 τεύχος Β’’